Támogató szolgálat

jogszabályi háttér

1993.évi.III. tv. ( szociális törvény)

65/C. §465 (1)466 A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.

(2)467

(3)468 A támogató szolgáltatás feladata a fogyatékosság jellegének megfelelően különösen

 1. a) az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállító szolgálat működtetése),
 2. b) az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása,
 3. c) információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása,
 4. d) a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása,
 5. e) segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez speciális, önsegítő csoportokban való részvételükhöz,

f)469 egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan,

 1. g) segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása,
 2. h) a fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése.

(4)470 A támogató szolgáltatás igénybevétele során szociálisan rászorultnak minősül a súlyosan fogyatékos személy.

(5)471 A (4) bekezdés alkalmazásában súlyosan fogyatékos a külön jogszabály szerinti fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy.

(6)472 A súlyos fogyatékosságot igazolni lehet

 1. a) az ellátás megállapítását, illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirattal,
 2. b) az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló szakvéleménnyel.

(7)473 Ha a szakvélemény a következő felülvizsgálat (ellenőrző vizsgálat) időpontját, illetve az állapot fennállásának várható idejét tartalmazza, a jogosultság eddig az időpontig áll fenn.

65/D. §474

 

Térítési díj

 1. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.

(2)790 A térítési díjat az e törvényben meghatározottak szerint

 1. a) az ellátást igénybe vevő jogosult,
 2. b) a szülői felügyeleti joggal rendelkező törvényes képviselő,

c)791 a jogosultnak az a házastársa, élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbe fogadott gyermeke, örökbe fogadó szülője, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét,

 1. d) a jogosult tartását szerződésben vállaló személy,
 2. e) a jogosult tartására bíróság által kötelezett személy (a c)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: tartásra köteles és képes személy)

köteles megfizetni (az a)-e) pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett).

(3)792 A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat,

 1. a) aki jövedelemmel nem rendelkezik,

 

 1. § (1)809A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál
 2. a) a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmét,

b)810

c)811 kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet

kell figyelembe venni.

(2)812 Az 59/A. § (1) bekezdése szerinti szolgáltatásoknál a szociálisan nem rászorult személy esetében a térítési díj összegét a fenntartó szabadon állapítja meg.

(3)813 A személyi térítési díj – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – nem haladhatja meg az (1) bekezdés szerinti jövedelem814

a)815 30%-át étkeztetés,

b)816 25%-át házi segítségnyújtás,

 1. c) 30%-át, ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is biztosítanak, illetve támogató szolgáltatás,
 2. d) 20%-át a kiskorú részére nyújtott támogató szolgáltatás,

 

Támogató szolgáltatás működtetése

támogató szolgálat a fogyatékos személy önálló életvitelét elősegítő, a mindennapi szükségletei kielégítését célzó – személyes közreműködés által megvalósuló – szolgáltatás. (1998. évi XXVI. tv. 4. §. d) pontja)

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. (1993. évi III. tv. 65/C § (1) bekezdés)

A támogató szolgálat célcsoportja:

Valamennyi fogyatékossági csoportba tartozó súlyosan fogyatékos személyre kiterjed, a háziorvos javaslatának figyelembevételével, illetve fogyatékosságának igazolásával. Súlyosan fogyatékosnak minősül, aki fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, magasabb összegű családi pótlékban részesül.

Ellátási terület:

Szolnoki kistérség közigazgatási területe: (Szolnok, Rákóczifalva, Rákócziújfalu, Martfű, Újszász, Szászberek, Zagyvarékas, Szajol,Tószeg, Tiszavárkony, Vezseny, Tiszajenő, Besenyszög, Csataszög, Hunyadfalva, Kőtelek, Nagykörű,Tiszasüly. )

Törökszentmiklósi kistérség közigazgatási területe: (Törökszentmiklós, Fegyvernek, Szapárfalu, Örményes)

Tiszafüredi kistérség közigazgatási területe: (Tiszafüred, Tiszaszőlős, Tiszaörvény, Nagyiván, Tiszaigar, Kócsújfalu)

Támogató szolgálattól igényelhető szolgáltatások:

A többször módosított 1/2000 (I. 7.) SzCsM rendelet a szociális szolgáltatásokat szolgáltatási elemekben határozta meg. A 39/B§ szerint a támogató szolgálat által biztosítható szolgáltatásokat szállítás, személyi segítés és információnyújtás-tanácsadás is ennek megfelelően sorolta be.

A tanácsadást és esetkezelést a szolgálatvezető végezheti, térítési díj fizetési kötelezettség nélkül vehető igénybe. Az esetkezelés szolgáltatási elem igénybevétele esetén ezzel kapcsolatos dokumentáció is készül.

A szállítás szolgáltatási elem személyek szállítását jelenti. A gépkocsivezető segíti a gépjárműbe való ki és beszállást, és a szállítási célhoz való eljutást.

Amennyiben a szállítási cél: vásárlás, ügyintézés, közszolgáltatások elérése, egészségügyi intézményekben kisérés – várakozás -felügyelet, és az ellátott állapota nem teszi lehetővé, hogy önállóan intézze el ezeket a tevékenységeket, személyi segítőt is igénybe kell venni, ezt a gondozási naplóban is rögzítjük, és a térítési díj fizetésnél is beszámítjuk. Amennyiben a személyi segítő is a támogató szolgálati gépjárművel utazik,

a,)   az ellátott rendelkezik orvosi igazolással, hogy kíséret nélkül nem szállítható, az utazás közbeni idő is elszámolásra kerül, de a külön oszlopban jelzett segítés térítésmentesen vehető igénybe.

b,)   az ellátott nem rendelkezik orvosi igazolással, hogy kíséret nélkül nem szállítható, az utazással töltött idő, nem kerül elszámolásra, csak az utazás előtti, illetve a szállítási célnál végzett tevékenységeknél történő segítési idő.

A személyi segítés  tevékenységeibe tartozó feladatokat az alábbi 5 szolgáltatási elembe csoportosítottuk.

A: ápolás-gondozás                                        D: képességfejlesztés

B: háztartási segítség                                     E: gyógypedagógiai segítségnyújtás

 C: felügyelet

A szállításhoz kapcsolódó személyi segítést  29/1993. (II.17.) Kormányrendelet 14/A. § (6) bekezdés szabályozza „ha az ellátott szállítása – pszichiáter vagy neurológus szakorvos által igazoltan – csak állandó felügyelet mellett biztosítható”

 

A támogató szolgáltatás igénylésének menete

Az igénylő kérelmet nyújt be, melyhez csatolja a jövedelmeiről szóló igazolásokat és a fogyatékosságot alátámasztó igazolások benyújtása.  A szolgálatvezető megvizsgálja a szociális rászorultságát, és megállapítja a szolgáltatásokért fizetendő térítési díjat. Személyi segítés igény esetén háziorvosi igazolást kérünk.  Háziorvos által kitöltött orvosi igazolás, illetve ha szállításhoz kapcsolódó segítést szeretne a szakorvosi igazolás nyomtatvány kitöltetése.

A szolgálatvezető ezek alapján az igénylőt nyilvántartásba veszi, rögzíti az igénylőt a KENYSZI  rendszerbe. Értesíti a rászorultság vizsgálat eredményéről az igénylőt, és megállapodást köt vele, az igényelt szolgáltatás(ok)ra, rászorultként, ha fogyatékosságot tudja igazolni, vagy nem rászorultként, ha nincs fogyatékosságról igazolása.  Értesíti a szolgáltatásokért fizetendő térítési díjakról és önköltségről, valamint a szolgáltatás biztosításáról.

Amennyiben személyi segítést igényel a kliens, az igénylő otthonában a szolgálatvezető és a személyi segítő környezettanulmányt végez és megbeszéli a segítési igényeket.

A szolgáltatások előre egyeztetve vehetőek igénybe. Amennyiben az igényelt segítést vagy szállítást a szolgálat valamilyen oknál fogva nem tudja biztosítani, (pl. időben nem fér bele, személybeli kapacitás hiányában, stb), és a többi támogató szolgálat vagy egyéb ellátórendszer sem tudja ellátni, az igénylő várólistára kerül. A szociálisan rászorultak előnyt élveznek, nem fogyatékos személyek, csak a szabad kapacitás esetén vehetik igénybe a szolgáltatásokat.

A tiszafüredi kistérségben kapacitáshiány miatt csak a személyi segítés vehető igénybe.

Térítési díj fizetése:

Támogató szolgálati ellátásért térítési díjat kell fizetni, melynek mértéke jövedelemfüggő. Térítési díjat az adott hónapban teljesített személyi segítésre fordított idő illetve az ellátottal teljesített kilométerek és a megállapított térítési díj szorzata alapján számlázzuk. A jogszabály szerint felnőttkorú ellátott esetén az összes jövedelmének 30% -át, kiskorú igénybevevő esetén a vele közös háztartásban élők egy főre jutó jövedelmének 20% a maximális térítési díj.A megállapított térítési díj csökkentésére is lehetőséget ad a jogszabály, ehhez a fenntartóhoz kell méltányossági kérelemmel fordulni.  A térítési díjat alkalmankénti szállítás esetén a gépkocsivezető által kiállított készpénzfizetési számla ellenében a szállításkor kell megfizetnie az ellátottnak. Rendszeres szállítás és személyi segítés esetében havonta utólag a tárgyhót követő hó 10-ig kell megfizetni a térítési díjat a szolgálatvezető, vagy személyi segítő által kiállított készpénzfizetési számla ellenében. Lehetőség van téritési díj átvállalásra is, amikor egy magánszemély vagy szervezet fizeti ki az ellátott helyett a teljesített szolgáltatásra kiszámlázott térítési díjat. Ebben az esetben a maximális térítési díj korlátot nem kell figyelembe venni.

TÁJÉKOZTATÁS TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT TÉRÍTÉSI DÍJAIRÓL

 1. MÁRCIUS 1.-TŐL TELJESÍTETT SZOLGÁLTATÁSOKRA

 

Tisztelt jelenlegi és leendő Ügyfelünk!

 

Tájékoztatjuk, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 115. §-ának 6. bekezdése értelmében megállapított intézményi térítési díjakról.

A térítési díj megállapításánál figyelembe vettük a 2016. évi személyi segítés intézményi térítési díját, melynek összege: 2654Ft/óra, valamint a 2016. évi szállítás intézményi térítési díját, melynek összege:531 Ft/km.

Szállítás:       

 • súlyosan fogyatékos személy:150Ft/km
 • nem rászorult személy: 230 Ft/km

Szállításhoz kapcsolódó személyi segítés:  ingyenes

Személyi segítés:

 • Kiskorú ellátott esetén egységesen 100Ft/óra
 • Felnőttkorú ellátott esetében az alábbi jövedelemsávok kerültek meghatározásra:

 

JÖVEDELEM SÚLYOSAN FOGYATÉKOS személy részére

(Ft/óra)

NEM RÁSZORULT személy részére

(Ft/óra)

             0 – 80 000 Ft 170 370
80 001 Ft – 115 000 Ft 350 550
115 001 Ft – 140 000 Ft 450 650
140 001 Ft  felett 550 750

 

A személyi térítési díj megállapításához jövedelemigazolást kell benyújtani. Megállapodás megkötése előtt, valamint a jövedelemben történt változások alkalmával.

Jövedelemigazoláshoz beadandó :

 • Nagykorú ellátást igénybevevő nettó jövedelmei.
 • Kiskorú ellátást igénybevevő esetén a vele egy háztartásban élők nettó jövedelmei.
 • Munkabér igazolás
 • Nyugdíj és nyugdíjszerű jövedelmek „ zöld” lap
 • Egyéb rendszeres jövedelmek
 • Fogyatékossági támogatás/ emelt családi pótlék és/ vagy vakok személyi járadéka
 • Bankszámlakivonat vagy postai kifizetési szelvények